Ny regeringsaftale om en mere målrettet regulering af landbruget

Den 22. december 2015 indgik regeringen, med et flertal i Folketinget, en aftale om styrkelse af fødevareerhvervet i Danmark. Herunder en ændring af reguleringen fra en regulering overvejende baseret på generelle virkemidler til en mere målrettet regulering. I den forbindelse, sker der en styrkelse af indsatsen for at lave vådområder og minivådområder. Ligeledes vil man styrke moniteringen og forskning rettet imod virkemidler uden for dyrkningsfladen. Konkret er der planlagt:

  • Vådområder; 400 mio. kr. over 4 år (ud over de 822 mio. kr. som allerede er afsat).
  • Minivådområder; 390 mio. kr. over 4 år.
  • Supplerende målinger af nitrat i form af ca. 100 nye målestationer til styrkelse af beregning af det samlede tab af nitrat fra land til havet. 30 mio. kr. over 4 år.
  • Målinger opstrøms i vandløbssystemer med det formål at øge viden om det differentierede tab for arealer i et opland. 40 mio. kr. over 4 år.
  • Målinger i drænsystemer. 8 mio. kr. over 4 år
  • Forskning i kvælstofomsætning på arealtyper f.eks. lavbundarealer. 16 mio. kr. over 4 år.
  • Forskning og test af minivådområder med matrice, samt andre virkemidler uden for dyrkningsfladen. 56 mio. kr. over 4 år.
  • Pilotprojekt omfattende etablering af stenrev i Limfjorden. 20 mio. kr.

Hele aftalen kan findes her:
http://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/politisk-aftale-om-foedevare-og-landbrugspakken/