Danish Publications

Vejledning i placering af konstruerede minivådområder (pdf)

Vejledningen beskriver de relevante parametre, som er vigtige at tage hensyn til, når det undersøges, hvor et konstrueret minivådområde kan placeres.

Forfatter: Flemming Gertz

Publiceringsdato: 23-02-2012

Folder: Innovativ teknologi for et renere miljø (pdf)

Folder om SupremeTech udarbejdet i forbindelse med Miljøminister Karen Ellemanns besøg den 4. april 2011 ved drænfilterbrønde ved Rodstenseje, Odder.

Forfatter: SupremeTech

Publiceringsdato: 12-05-2011

Konstruerede vådområder som effektive landskabsfiltre (pdf)

De danske vandplaner betyder meget store udfordringer for landbruget i forhold til at nå reduktionsmålene. En række virkemidler er anbefalet, men i nogle oplande er reduktionskravene så høje at det synes meget svært at realisere målene alene med de eksisterende virkemidler. Der er et stort behov for nye virkemidler, og konstruerede vådområder kan meget vel vise sig at være en del af løsningen.  Der findes bare ingen dokumenterede danske erfaringer med konstruerede vådområder målrettet diffus drænafstrømning.

Forfattere: Charlotte Kjærgaard & Carl Christian Hoffmann

Publiceringsdato: 02-05-2010

Fosforfiltre i landskabet (pdf)

Der er behov for nytænkning i forhold til en målrettet indsats for at reducere fosforbelastningen af vandmiljøet.

Forfatter: Charlotte Kjærgaard

Publiceringsdato: 2009

C2: Miljøforvaltning i risikoområder (pdf)

Kortlægning af risikoarealer for fosfortab i Danmark

Forfattere: Charlotte Kjærgaard, Carl Christian Hoffmann, Annette Baattrup-Pedersen & Per Lynge Jensen

Publiceringsdato: 2008

Artikler

Kjærgaard, C., Bruun, J.V.D. & Hoffmann, C.C. 2014. Konstruerede minivådområder med filtermatrice målrettet drænvand. I: Eriksen og Jensen (eds). Virkemidler til realisering af 2. generations vandplaner og målrettet arealregulering, DCA rapport Nr. 052, Dec. 2014. Side 186-195

Kjærgaard, C.; Iversen, B.V.; Schelde K., Olesen, J.E.; Jacobsen, B.H.; Eberhardt, J.M. 2014. Konstruerede minivådområder med overfladestrømning målrettet drænvand. I: Eriksen og Jensen (eds). Virkemidler til realisering af 2. generations vandplaner og målrettet arealregulering, DCA rapport Nr. 052, Dec. 2014. Side 175-185

Kjærgaard, C. & Iversen, B.V. 2014. Konstruerede minivådområder med overfladestrømning målrettet drænvand. Bilag 13 I: Eriksen og Jensen (eds). Virkemidler til realisering af 2. generations vandplaner og målrettet arealregulering, DCA rapport Nr. 052, Dec. 2014. Side 316-323

Kjærgaard, C. og Hoffmann, C.C. 2013. Konstruerede vådområder til målrettet reduktion af næringsstoffer i drænvand. Notat fra DCE og DCA. Rekvirent Naturstyrelsen, April 2013, pp. 35. 653

Carl Chr. Hoffmann. 2013. Artificial wetlands og Grøn vækst vådområder. Notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. Rekvirent Naturstyrelsen, 23 maj 2013, 3 pp.

Kjærgaard, C. 2013. Redegørelse for konstruerede vådområder til målrettet reduktion af næringsstoffer i drænvand. Notat fra DCA. Rekvirent NaturErhversstyrelsen, 18. Jan. 2013.

Nyord, T, Hansen, MJ, Grøn Sørensen, C, Jensen, AL, Poulsen, HD, Lund, P, Jensen, PK, Melander, B, Børgesen, CD, Thomsen, IK, Hansen, EM, Kjærgaard, C, Sørensen, P, Olesen, JE, Holm, PB & Lund, MS 2012, ‘Notat om status for anvendelsen af og udvikling af miljøteknologier på primære jordbrugsbedrifter’, DCA rapport no. 822352, 25 p., Jul 02, 2012.

Kai, P, Nyord, T, Jensen, PK, Melander, B, Poulsen, HD, Jensen, PL, Andersson, NE, Vinther, FP & Kjærgaard, C. 2010, Oversigt over og vurdering af miljøteknologier i det primære jordbrug – driftsøkonomi og miljøeffektivitet. Notat fra DCA.

Kjærgaard, C & C.C. Hofmann. 2010. Konstruerede vådområder som effektive landskabsfiltre. Vand & Jord, 17. årgang nr. 2. pp. 77-80. 520

Kjærgaard, C, Hoffmann, CC, Baattrup-Pedersen, A & Jensen, PL 2010. Konstruerede vådområder. I ”Fosfor og Virkemidler”, vol 1, no. C2.