SupremeTech projektet

Innovative drænfilterteknologier og minivådområder for et renere vandmiljø SupremeTech er et strategisk forskningsprojekt med det formål at skabe videnskabeligt grundlag for at udvikle omkostningseffektive filterteknologier rettet mod fosfortilbageholdelse og kvælstoffjernelse i landbrugets dræningssystemer.

Med henblik på den mest effektive fjernelse af fosfor og kvælstof fra drænvand undersøger, udvikler og afprøver SupremeTech en række filtermaterialer til brug i næste generation af minivådområder:

  • Nye mekanismer til filtrering
  • Forskellige filtermaterialers funktion, effektivitet og levetid
  • Løsninger der virker i forhold til lave koncentrationer af fosfor og stærkt varierende afstrømning
  • Modeller til at beregne omsætningen af fosfor og kvælstof i forskellige drænfiltersystemer
  • Gødningseffekten ved genanvendelse af den tilbageholdte fosfor
  • Omkostningseffektivitetsanalyser af filterteknologien – hvor effektiv er den i forhold til omkostningerne?

Til at kaste lys over disse emner betjener SupremeTech sig af både laboratorieforsøg og fuldskala eksperimenter i marken.

Projektet har et budget på 31 mio. kr. for perioden 2010-2015 og er støttet med 19 mio. kr. fra Det Strategiske Forskningsråd. Blandt partnerne er 5 internationale universiteter samt flere danske og udenlandske virksomheder med ekspertise på området. Tilknyttet er desuden 5 ph.d.’er og en post-doc.

På denne side på dansk opdateres alle aktiviteter i og omkring SupremeTech løbende på flere niveauer ud fra et dansk brugerperspektiv. Læs via menuen til venstre mere om bl.a. den danske lovgivning på området, og om hvordan det forventes, at man som landmand og lodsejer kan drage fordel af den gennemtestede teknologi.