Politikere og myndigheder

Implementeringen af EU’s Vandrammedirektiv i Danmark – via Grøn Vækst og Vandplanerne – medfører, at der skal ske en stor indsats for at nedbringe næringsstoftabet fra landbruget, for at tilstanden i overfladevand og grundvand i 2015 kan leve op til en række miljømål.

I vandmiljøplanerne (VMP I-III) var det i høj grad en optimering af gødningsforbruget, via en generel regulering, der medførte, at målene om en 50% reduceret udvaskning blev nået. I dag er det ikke muligt at nå meget længere ad den vej uden at påføre den enkelte landmand produktionsmæssige tab. Derfor er der et stort behov for at tænke nyt, hvis der skal ske en yderligere betydelig næringsstofreduktion af vandmiljøet. Med SupremeTech som drivkraft er der nu mulighed for at skabe omkostningseffektive målrettede løsninger for fjernelse af fosfor og kvælstof i tilknytning til drænsystemer, som både tilgodeser en fortsat konkurrencedygtigt markdrift og fjernelse af næringsstoffer, inden de når vandmiljøet.

Ny regeringsaftale om en mere målrettet regulering af landbruget