Omkostningseffektivitet

De teoretiske beregninger indikerer, at drænfiltre og konstruerede minivådområder er et omkostningseffektivt virkemiddel og absolut konkurrencedygtigt i forhold til mere traditionelle vådområder. Endnu er erfaringerne i Danmark få, og de første foreløbige resultater kan forventes i løbet 2011.

Endnu er erfaringerne for omkostningseffektiviteten i Danmark for konstruerede vådområder og drænfiltre sparsomme, men potentialet for et billigt virkemiddel er til stede. At omkostninger kan holdes på et lavt niveau skyldes især, at omkostningerne til udtagning af jord er meget lavere end ved de traditionelle vådområdeprojekter. Ved sidstnævnte købes jorden, eller der laves 20-årige aftaler. Når det gælder konstruerede minivådområder, vil disse omkostninger ofte ikke være til stede eller kun til stede i begrænset omfang, fordi det drejer sig om langt mindre arealer, som ofte kan være vandlidende eller på anden måde marginaliserede i forhold til en rationel drift. Landmanden forringer derved ikke værdien af sin bedrift. Tværtimod kan værdien af ejendommen ofte øges som følge af, at tabet af næringsstoffer mindskes.

En anden ikke uvæsentlig grund til, at omkostningerne kan holdes lave, er, at fjernelsen af næringsstoffer sker tættere på kilden (ved dræn) end ved de traditionelle vådområder, hvor drænvandet ofte er løbet ud i vandløb, og derved fortyndes inden det når frem til vådområderne. Det er billigere at fjerne højere koncentrationer af næringsstoffer i en mindre mængde vand end omvendt (meget vand og lave koncentrationer).

Potentialet for et billigt virkemiddel er til stede, men endnu ikke verificeret. De teoretiske beregninger indikerer en bedre omkostningseffektivitet end de traditionelle vådområder, men dette har vi indtil nu stadig til gode at få vist ved fuldskala projekter.

Flere projekter er sat i søen, hvor omkostningseffektiviteten kan beregnes i løbet af 1-3 år (dvs. de første resultater vil rulle ind 2011). Der vil her primært blive tale om de såkaldte 1. generations anlæg, som især kendes fra Sverige. De baseres på åbne vandflader, hvor vegetationen spiller en primær rolle for fjernelse af kvælstof, og fosfor primært fjernes ved sedimentation af de fine partikler. Disse anlæg er relativt driftssikre, men har ikke så stort et potentiale for at fjerne næringsstoffer som de såkaldte 2. generations anlæg. I de sidstnævnte anlæg sker fjernelsen ved at lade vandet sive gennem et filtermateriale. I SupremeTech forskes i udvikling af brugbare filtermaterialer, som efterfølgende skal testes i fuldskala. Dette betyder, at de første resultater baseret på 2. generations anlæg ligger yderligere nogle år fremme i tiden. Et enkelt demonstrationsanlæg af 2. generationstypen er, som det eneste i Danmark, anlagt i oplandet til Norsminde Fjord. Anlægget, som blev etableret i 2008 i forbindelse med EU projektet AGWAPLAN, viste et potentiale for høj kvælstoffjernelse, men havde også nogle problemer, og er i juli 2010 blevet renoveret af Orbicon. Målinger herfra vil allerede fra 2011 kunne give de første indikationer på omkostningseffektiviteten.